Generalforsamling.

Hermed indkaldes til afsluttende generalforsamling i Netværk Danyard
Onsdag den 25. august 2021 kl. 18.00
i Kattegat Siloen, Frederikshavn

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen samt valg af revisor/revisorsuppleant:
Da Netværk Danyard står foran at skulle opløses, fortsætter den nuværende bestyrelsen samt
revisor / revisorsuppleant uændret
5. Indkomne forslag
6. Opløsning af foreningen
7. Eventuelt
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med punkt 6 fra den ordinære generalforsamling som eneste punkt.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen
i hænde senest tirsdag den 17. august 2021.
Netværk Danyard er vært ved et lettere traktement.
Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig senest tirsdag den 10. august 2021 pr. e-mail til
Mogens Kaae på m.kaae@live.dk eller Helge Thomsen på hjt1939@webspeed.dk, eller ved at aflevere tilmeldingskuponen på et tirsdagsmøde eller i postkassen på Det gule Palæ.
Der bestilles kun mad til dem, der er tilmeldt – og hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret, så
meld venligst afbud, så vi kan nå at afbestille din mad.